Over de ring

Stad Antwerpen ziet met de overkapping van de Ring naast het inzetten op het verhogen van de leefbaarheid en het verbeteren van de mobiliteit ook een opportuniteit om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

Naast het verhogen van de leefbaarheid wil Stad Antwerpen met de overkapping van de ring  ook maximaal inzetten op de energietransitie en klimaatadaptie. Samen met het studieteam ontwikkelen ze een concept om het water- en energiesysteem van de stad toekomstgericht te optimaliseren in functie van de nieuwe Ringprojecten. Hierbij wordt gefocust op drie thema’s: water & droogte, lokale opwekking van hernieuwbare energie en de Ring als warmtetransportcorridor.

Dit laat een betere afstemming toe van de huidige en toekomstige water- en energiehuishouding van de Stad. Het Ringlandschap wordt hierbij gezien als een drager van opportuniteiten en een ruggengraat voor de volledige stad.

In de studie worden opportuniteiten van het Ringproject geïdentificeerd die een essentiële rol kunnen spelen om omliggende wijken klimaatbestendig te maken op vlak van intensievere regenbuien en langere droogteperiodes. De infrastructurele elementen van de Ring zoals overkappingen, geluidsschermen en ook de toekomstige ontwikkelingen rond de Ring bieden heel wat kansen om lokale hernieuwbare energie te produceren.

Er wordt onderzocht hoe de Ring als warmtetransportcorridor ingezet kan worden om de diverse warmtebronnen rond de stad – haven, verbrandingsovens, rioolwaterzuiveringsinstallaties, industrie ... – te linken aan de diverse warmteafnemers, zoals de bestaande en nieuwe wijkwarmtenetten en grote gebouwcomplexen.

Indieners: INGENIUM, ARCADIS, AGENCE TER, ATELIER HORIZO, Stad Antwerpen

Over_de_ring
Share This