Geen kwaliteit zonder integriteit : het ethisch kompas

Politiezone Antwerpen wil een lans breken voor innovatie en vooruitstrevendheid binnen de interne bedrijfscultuur: Integriteit is binnen deze context een werkwoord waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Ondanks het feit dat het een noodzakelijke basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening gaat er te weinig aandacht en tijd naar het stimuleren van deze eigenschap en het aanreiken van praktijkgerichte tools naar de medewerkers toe. Het doel van het project is het sensibiliseren en aanzetten van alle medewerkers tot kwaliteitsvolle (politionele) dienstveerlening Integriteit is hierbij een kritieke succesfactor. Het ethisch kompas PZA is een basisleidraad voor onze medewerkers zowel in een leef-als werkwereld in verandering, als in een politieorganisatie met een enorme focus op compliance. Het kompas wil hierbij geen afbreuk doen aan de inherent procedurele focus eigen aan een politieorganisatie maar zet wel aan tot vermijden van valkuilen ingevolge een exclusieve focus op deze compliance.

PZA staat hierbij voor een open bedrijfscultuur waarbij medewerkers moedig zijn en niet ‘opzij’ kijken bij disfuncties. Daarentegen zijn ze actiebereid en verbonden met elkaar en beschouwen ze het als hun verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaar en de organisatie om met gedetecteerde integriteitskwesties actief aan de slag te gaan. Op die manier geven ze ook concreet gestalte aan collegialiteit en loyauteit…twee andere gedragsregels die gestalte geven aan onze waarden.

Indiener: Politiezone Antwerpen

Share This