Verwerking GFT 2019

Verko OV

Corporate Responsibility

Projectomschrijving

Verko produceert al meer dan 40 jaar compost uit huishoudelijk afval. De vorige installaties waren verouderd, minder efficiënt en droegen minder bij aan een circulaire economie. Verko implementeert in 2022 een baanbrekende vernieuwingsoperatie die bijdraagt aan de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen. Bovendien komt de gedane top-notch innovatie, die aanzien en weergalm geniet in België en daarbuiten, tegemoet aan de noodzaak tot een bedrijfsvoering die rekening houdt met de noden van toekomstige generaties.

De nieuwe composteerinstallatie fungeert volledig volgens technologische top-standaarden. Een voorbeeld hiervan is dat de installatie biogas omzet via warmtekrachtkoppeling en opschoont tot biomethaan dat ter plaatse gebruikt wordt in het bestaande Compressed Bio Gas (CBG) station als brandstof voor het eigen wagenpark, waaronder de vuilniswagens van Verko en het wagenpark van de 10 deelnemende gemeenten. Momenteel zijn er zo reeds achttien van de achtentwintig vuilniswagens overgeschakeld op CBG. Het overschot aan biomethaan kan gebruikt worden voor voertuigen van derden of wordt geïnjecteerd op het aardgasnet.

Verko heeft deze innovatie zorgvuldig geïmplementeerd door de wetgeving op de overheidsopdrachten te respecteren. Concreet werd de concurrentiedialoog toegepast om via gestructureerde dialogen met aanbieders van verschillende technologieën tot de beste oplossing te komen.

Meerwaarde voor de samenleving

Uit GFT afval wordt energie gewonnen in de vorm elektriciteit, warmte en biomethaan dat als brandstof dient voor het voertuigenpark. Zo kan het afval ingezameld en verwerkt worden op de meest milieu- en klimaatvriendelijke manier.

Impact op de samenleving

Groene elektriciteit en warmte wordt gewonnen uit afval alsook biomethaan dat als brandstof dient voor de vuilniswagens. Het gebruik van fossiele brandstof wordt vermeden en vervangen door volledig hernieuwbaar biomethaan. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen.

Share This