Criteria

Climate responsibilty

De Climate Responsibility Award wordt uitgereikt aan het publieke project met duurzame strategieën en praktijken, die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het milieu en het werken aan een duurzamere toekomst voor onze samenleving. In deze categorie richten we ons op alle soorten projecten en initiatieven, variërend van nieuwe strategieën, innovatieve organisaties en processen, technologische toepassingen tot ook bouw- en infrastructuurprojecten.

We aanvaarden kandidaturen voor projecten in aanbouw of voltooid in 2024.

Criterium 1: Bijdrage aan duurzaamheid (5 punten)

In hoeverre levert het project een tastbare bijdrage aan de duurzaamheid van onze samenleving en ons milieu? Toon aan hoe het project bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Is de impact meetbaar? Is het project reproduceerbaar?

Criterium 2: De impact op de burgers (5 punten)

Toon de positieve en significante impact van het project op burgers aan:

 • Hoe heeft het project burgers betrokken bij de implementatie? (bijvoorbeeld in de ontwerpfase, de planningsfase, de uitvoeringsfase, enz.)
 • Op welke manier wordt de burger betrokken bij het project wanneer het eenmaal loopt?
 • Hoe werd er gecommuniceerd over het project? (bijvoorbeeld via een informatiecampagne, voorlichtingscampagne, educatieve communicatie, enz.)
 • Wat is de positieve impact van het project op burgers vandaag en/of morgen?
Technology

De razendsnelle opkomst van technologie, nieuwe communicatiemethoden, snelle uitwisselingen, het geleidelijk verdwijnen van papier, nieuwe eisen en behoeften van burgers. Hoe gaat de publieke sector om met deze radicale veranderingen? Wat zijn de beste initiatieven op dit gebied?

De overheidsprojecten die in deze categorie worden ingediend, worden beoordeeld op basis van hun technologische innovatie, hun publiek en maatschappelijk karakter en hun milieu-impact.

We aanvaarden kandidaturen van projecten en technologieën die al operationeel zijn in 2024.

Criterium 1: Technologische innovatie (4 punten)

Gaat het om een technologie die nog niet bestaat (op Belgisch grondgebied en/of in de overheidssector)? Of is het een technologie die al bestond maar opnieuw is uitgevonden?

Toon aan hoe innovatief het project is. Is de impact van de technische innovatie meetbaar? Is het project reproduceerbaar, kan het worden toegepast in andere sectoren? Is de technologie robuust en onafhankelijk?

Criterium 2: Publiek en maatschappelijk karakter (4 punten)

Beschrijf de meerwaarde van het project voor de burgers en de samenleving. En beschrijf de mate waarin het project burgers heeft betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.

 • Toegankelijkheid van het project en de technologie
 • Maatschappelijke meerwaarde van het project (burgerraadpleging, praktisch gebruik van het project, verbetering van de leefomgeving, etc.)
 • Lokale aard van het project: gebruik van lokaal talent en lokale mankracht
 • Samenwerkingskarakter van het project
 • Communicatie en delen van kennis verworven door het project (integratie van burgers, opleiding, werkgelegenheid)

Criterium 3: Duurzaamheid (2 punten)

In hoeverre heeft het project rekening gehouden met duurzaamheid en heeft het aangetoond de principes van duurzaam ontwerpen te volgen?

URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

In een wereld van voortdurende verandering en duizelingwekkende technologische en digitale ontwikkelingen spelen stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit een cruciale rol in het bevorderen van connectiviteit en samenhang tussen plaatsen en mensen.

Met deze prijs erkennen we publieke stedelijke ontwikkelings-, infrastructuur- en mobiliteitsprojecten die het publieke en maatschappelijke belang centraal stellen.

We aanvaarden kandidaturen van publieke projecten die in aanbouw zijn of in 2024 zijn voltooid.

Criterium 1: Duurzaamheid (5 punten)

Leg uit hoe het project prioriteit heeft gegeven aan duurzaamheid en een betrokkenheid heeft getoond bij de principes van duurzaam ontwerpen: (niet-limitatieve lijst)

 • De opname van sociale, milieu- en/of ethische clausules;
 • Het gebruik van producten/concepten met hoge energieprestaties;
 • Milieucertificering;
 • Economische reproduceerbaarheid;
 • Duurzaam kostenbeheer;
 • Het principe van circulariteit: recyclen, hergebruiken wat al bestaat;
 • Hightech en lowtech;
 • Weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Criterium 2: Maatschappelijk karakter (3 punten)

Toon aan in hoeverre het project rekening heeft gehouden met: (niet-limitatieve lijst)

 • De belangen van burgers;
 • Toegankelijkheid voor iedereen;
 • Veiligheid;
 • Het verwelkomen van verschillende bevolkingsgroepen/gemeenschappen;
 • Inachtneming van de bestaande omgeving (natuur, infrastructuur, architectuur, enz.).

Criterium 3: Innovatie (2 punten)

Toon aan in hoeverre het project innoverend is: (niet-limitatieve lijst van voorbeelden)

 • Structureel, technologisch of energiegerelateerd;
 • Innovatie in locatiemanagement, proces, organisatie en logistiek;
 • (zogenaamde) co-creatie-innovatie: burgerparticipatie en -raadpleging, betrokkenheid van lokale dienstverleners en ambachtslieden;
 • Creativiteit, durf en de speciale expertise van dienstverleners.
HERITAGE & ARCHITECTURE

Architecturaal erfgoed omvat alle constructies gemaakt door de mens met een aanzienlijke waarde. Het kan een grote historische waarde hebben of het kan een belangrijk symbool zijn voor een culturele identiteit. Het werk verdient het om bewaard te worden voor de toekomstige generaties zodat zij kunnen evolueren met hun geschiedenis in het achterhoofd.

De Publica Award "Heritage & Architecture" beloont het beste publieke project op basis van de technische kwaliteit, de architecturale kwaliteit en de manier waarop het past in de omgeving, evenals het publieke en maatschappelijke karakter.

We aanvaarden kandidaturen van projecten die voltooid zijn in 2024 of reeds gestart zijn met de renovatie/bouw.

Criterium 1: Technische kwaliteit (4 punten)

Toon aan hoe het project opvalt door het gebruik van technieken die verband houden met de natuurlijke en maatschappelijke omgeving en de geschiedenis van het erfgoed.

 • Promotie van erfgoedambachten en betrokkenheid van erfgoedspecialisten/gemeenschappen (bijv. het inschakelen van vaklieden, ambachtslieden, historici)
 • Gebruik van historische materialen en technieken (met respect voor de periode van het gebouw dat wordt gerenoveerd)
 • Gebruik van hergebruikte materialen
 • Gebruik van te ontdekken materialen (nieuwe materialen) of herontdekte materialen (stro, gebrand hout, bewerkte steen, klei, enz.).

Criterium 2: Architecturale kwaliteit (3 punten)

Toon aan hoe het project zich integreert in de bebouwde en natuurlijke omgeving en de geschiedenis van het erfgoed respecteert.

Laat ook zien hoe het project het programma van de opdrachtgever beantwoord heeft.  Is het resultaat consistent met de oorspronkelijke intentie?

Criterium 3: Het publieke en maatschappelijke karakter van het project (3 punten)

Beschrijf de meerwaarde van het project voor de burgers en voor de maatschappij:

 • Publieke toegankelijkheid van het gebouw (PBM, geschikt voor alle leeftijden, openingstijden, zichtbaarheid, bewegwijzering, website, kaartverkoop, catering, etc.)
 • Maatschappelijke meerwaarde van het project (publieksconsultatie, praktisch gebruik van het gebouw (accommodatie, lokalen, tuinen, etc.), opzetten van gezamenlijke activiteiten, verbeteren van de leefomgeving, etc.).
 • Verspreiding en delen van kennis die tijdens het project is opgedaan (integratie van burgers, opleiding, werkgelegenheid)
SECURITY & SAFETY

Het belang van veiligheid voor de burger hoeft niet meer uitgelegd te worden. Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met allerlei mogelijke bedreigingen die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen. De Publica Award «Security & Safety» zal uitgereikt worden aan de instelling die het beste publieke project omtrent veiligheid indiende.

Wij aanvaarden kandidaturen van projecten die in 2024 reeds operationeel zijn. Alle ingediende projecten zullen op onderstaande criteria beoordeeld worden:

Criterium 1: De Doelstelling (5 punten)

Beschrijf hoe het project de veiligheid van burgers en onze samenleving verdedigt, beveiligt en garandeert. Definieer de doelstelling. En hoe is het resultaat meetbaar?
Welke resultaten zijn er vandaag de dag reeds behaald?

Kan het project gereproduceerd worden? Kan het voor andere doeleinden worden gebruikt, door andere entiteiten worden overgenomen, op andere sectoren worden toegepast?

Criterium 2: De innovatie (5 punten)

Is het project innovatief of bevat het innovatieve elementen? Toon de mate van innovatie aan en beschrijf hoe opmerkelijk het project is.

 • Innovatieve implementatie: ontwerp, implementatieproces, samenwerking, etc.
 • Innovatieve praktijk: is het een nieuwe of opnieuw uitgevonden praktijk?
 • Technologie: nieuw of opnieuw uitgevonden, toegangscontroleproducten, biometrie, IT-beveiliging, enz.
 • Nieuwe behoefte: ongekende behoefte, de aard van het te beschermen object...
SOCIETY & WELLBEING

In deze nieuwe categorie willen we de inspanningen en initiatieven van de administraties om het leven en de welzijn van de burgers en onze samenleving te verbeteren, belonen.

We aanvaarden kandidaturen van overheidsprojecten die in aanbouw zijn of in 2024 reeds zijn voltooid.

Criterium 1: Welzijn (4 punten)

Beschrijf hoe uw project het leven, de gezondheid en/of het mentale en fysieke welzijn van burgers verbetert.
Is de impact meetbaar?

Criterium 2: Maatschappelijke betrokkenheid (3 punten)

Beschrijf hoe de burgers bij het project betrokken zijn geweest. Van de conceptie tot de implementatie.

 • Publieke raadpleging
 • Praktische burgerparticipatie bij de implementatie (gebruik en betrokkenheid van lokaal talent en lokale mankracht)
 • Campagnes: Communicatie, voorlichting en vorming en educatie.

Criterium 3: Toegankelijkheid en inclusie (3 punten)

Beschrijf hoe het project toegankelijk en inclusief is.

 • Toegankelijkheid voor iedereen (digitale toegankelijkheid, PRM-toegankelijkheid, etc.);
 • Gevoel van veiligheid;
 • Het verwelkomen en opnemen van alle mensen (alle bevolkingsgroepen en gemeenschappen);
 • Integratie van de bestaande omgeving (natuur, infrastructuur, architectuur, enz.).

sponsors & partners

Share This