Stadsrandbos in Knokke Heist

Knokke

Corporate Responsibility

Projectomschrijving

Het nieuwe Stadsrandbos bedraagt 27 ha. Het ligt tussen Heist en Knokke en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede Golf. Het Stadsrandbos kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur –en bosgebieden, fiets –en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid. Het ligt in een landschap van zeepolders, gekenmerkt door openheid, kleigronden en een perceel- en grachtenstructuur. Met de aanleg van een nieuw bos creëren we een landschap met blijvende referenties naar het oorspronkelijke.

Vier thematische lagen, tekenen het grondplan:

  1. Het polder-bos: hier gaat de beplanting van open boskamers in het noordoosten naar dichte boskernen in het zuiden. Het raster waarbinnen de bosbestanden worden aangeplant krijgt vorm door de combinatie van grachten, paden en zichtassen.
  2. Het polderwater: de waterlopen worden grotendeels behouden maar door de oevers te her profileren, zullen ze naast een water doorvoerende functie ook een ecologisch waardevolle rol krijgen.
  3. Het paden-netwerk: het bos krijgt verschillende toegangen en wordt doorkruist met een hiërarchisch padennetwerk dat de ingangen verbindt en toegankelijk is voor fietsers, wandelaars en ruiters.
  4. Speel-bos: een belangrijke functie van het stadsrandbos is speelbos volgens het principe van ‘natuurlijk spelen’.

Enkele cijfers om de omvang van het project te verduidelijken:

  • 1.8km fiets/wandelpad
  • 0.9km dubbel sporenpad
  • 1.5km ruiterpad
  • Grasland met kruiden 5ha
  • Bebossing met bosranden 18ha ofwel +/- 80 000 planten
  • Ecologische oevers 0.7h

Door de overgang van landbouw naar bos zal de biodiversiteit duidelijk stijgen. Er komt meer ruimte voor natuur en meer variatie aan habitats.

Meerwaarde voor de samenleving

Het sleutelwoord om biodiversiteit te bekomen is variatie in groeiplaatsen. Daar Streven we in dit bos naar. Op verschillende manieren.
Een voorbeeld is de afwisseling tussen open plekken, opgaande bosranden en boskernen. Binnen het bos wisselen we af tussen stukken met veel en met weinig schaduw op de bodem. Ook de nieuwe ecologische oevers van de grachten en het hoge aantal streekeigen boomsoorten zorgen voor variatie. Zo creëren we geschikte leefruimte voor bepaalde planten en dieren en dat dis voldoende opdat die zich er vanzelf zullen komen vestigen.En hoe langer de lijst wordt met soorten die er leven, hoe waardevoller het bos zal zijn.

Impact op de samenleving

Het geheel van een gebied met de planten en de dieren die er leven en hun onderlinge wisselwerkingen noemen we een ecosysteem. Ecosystemen leveren aan de maatschappij goederen en diensten van onschatbare waarde. Zo helpt ons bos het klimaat reguleren door koolstof vast te leggen. Een eerste ruwe meting via de natuurwaardeverkenner leert ons dat we tot 206 ton koolstof per jaar kunnen opslaan, goed voor 38.352 EUR per jaar. Een tweede dienst is de afvangst van fijn stof, goed voor 539,3kg/jaar of een bedrag van 16.996 EUR/jaar. Een derde dienst die het bos ons levert is de recreatie, goed voor 32.574 bezoekers per jaar of een bedrag van 34.528 EUR per jaar. Deze ecosysteemdiensten blijven vaak verborgen.

Share This